This is some header text

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This is some header text

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

REGULAMIN KONKURSU„ROZWIĄZANIA OD ZYXEL – CASE STUDY”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Rozwiązania od Zyxel – case study”
2. Organizatorem Konkursu jest Zyxel Communications Sp. z o.o., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech edycjach, według podanych dat:
a. I edycja: 20 maja – 21 czerwca 2019 r.
b. II edycja: 02 – 30 września 2019 r.
c. III edycja: 01 – 29 listopada 2019 r.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy klient firmy Zyxel Communications Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna), który w ciągu 6 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia danej edycji konkursu przeprowadził wdrożenie z wykorzystaniem urządzeń marki Zyxel.
2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonać można jedynie poprzez wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie https://discover.zyxel.com/PL-EDM-2019-Q2-Case-Study-Competition_PL-EDM-2019-Q2-Case-Study-Competition-Form-LP.html
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie pkt. 1 oraz prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego w trakcie trwania danej edycji Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w poszczególnych edycjach Konkursu, jeżeli nadesłane zgłoszenia nie będą spełniały wymogów merytorycznych.
5. Wymogi merytoryczne wymienione w formularzu konkursowym obejmują:
a. lokalizację oraz specyfikację obiektu, w którym przeprowadzone zostało wdrożenie;
b. wyzwania związane z wdrożeniem i wymogi klienta;
c. ograniczenia projektu;
d. opis przebiegu wdrożenia;
e. listę oraz liczbę wykorzystanych urządzeń firmy Zyxel;
f. rezultaty wdrożenia.

§3 NAGRODY

1. W każdej edycji Konkursu zwycięzcy przyznana zostanie nagroda w postaci publikacji opisu zwycięskiego wdrożenia w portalu branżowym oraz nagroda rzeczowa.
2. Należny podatek od nagród zostanie odprowadzony przez organizatora w czasie wyznaczonym ustawowo.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
4. Zdobywcami nagród w Konkursie będą osoby wyłonione spośród Uczestników przez Komisję Konkursową, która oceni przesłane zgłoszenia pod kątem atrakcyjności oraz walorów merytorycznych.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu konkursowym w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia danej edycji Konkursu.
6. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski.
7. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagrody, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie nagroda.
8. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci publikacji w portalu branżowym jest udostępnienie firmie Zyxel informacji uzupełniających, niezbędnych do opracowania publikacji na temat wdrożenia zgłoszonego do Konkursu.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
10. Zgłoszenia na potrzeby procesu rozpatrywania zostaną poddane anonimizacji ze względu na ochronę powierzonych danych osobowych.

§4 ZWYCIĘZCY

1. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, że posiada on prawo do opisania danego wdrożenia oraz ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie opisu case study celem przygotowania publikacji w wybranych przez Organizatora mediach branżowych.
2. Zwycięzca zobowiązuje się dostarczyć w formie pisemnej lub telefonicznej dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia na potrzeby opracowania opisu wdrożenia. Kontakt ze Zwycięzcą będzie realizowany przez pracowników Neuron Agencja PR sp. z o.o.
3. Tekst opracowania case study zostanie przedstawiony Zwycięzcy do uzgodnienia oraz akceptacji przed publikacją.
4. Zgłoszenia niewybrane w bieżącej edycji Konkursu zostają automatycznie uwzględnione w edycji kolejnej.

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator konkursu – Zyxel Communications Sp. z o.o., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu [email protected]
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody w zakresie:
• Imienia;
• nazwiska;
• nazwy i adresu firmy;
• adresu konta poczty elektronicznej;
• numeru tel. Kontaktowego.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do informowania Administratora Danych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
5. Przystępując do Konkursu oraz akceptując niniejszy regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy firmy) w mediach branżowych oraz na stronach www firmy Zyxel i w informacji prasowej.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszym regulaminem w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) komunikacji z Uczestnikiem Konkursu, w tym na potrzeby przesłania nagrody na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagrody. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania nagrody.
8. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu będą przekazywane do Neuron Agencji PR sp. z o.o. Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, tj. podmiotom uczestniczącym w przeprowadzeniu Konkursu np. partnerom świadczącym usługi kurierskie, mediom branżowym.
9. Uczestnik ma prawo:
a) do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody odbywać się będzie poprzez przesłanie oświadczenia z prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych danego Uczestnika na adres mailowy [email protected]
b) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
c) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) do przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania jego danych.
10. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora jedynie do końca trwania Konkursu i publikacji opracowań zwycięskich wdrożeń, nie dłużej niż do 31 stycznia 2020 roku.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych mających siedzibę poza EOG.
12. Organizator nie będzie wykorzystywać przetwarzanych danych osobowych Uczestników w innym celu niż cel konkursowy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Kwestie niewymienione w regulaminie pozostają do decyzji Organizatora.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://discover.zyxel.com/PL-EDM-2019-Q2-Case-Study-Competition-Ts-and-Cs-LP.html

Zrealizowałeś ciekawe wdrożenie z wykorzystaniem naszych produktów? Pochwal się!
Opis zwycięskiego wdrożenia zostanie opublikowany w mediach branżowych.
Dla zwycięzcy – nagroda od Zyxel.
Zgłoszenia można przesyłać do 14 czerwca.
Ogłoszenie wyników – 24 czerwcaWYPEŁNIJ FORMULARZ KONKURSOWY

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

The text can even be split into two paragraphs like this!Call to action

This is an example agenda subheading/additional resourcesThis is an example Webinar title

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

This is an example Webinar title

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

This is an example Webinar title

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

This is an example Webinar title

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

The image below is a placeholder, and can be swapped out by changing the src="..." value. The image has a max-width value of 450px, but this can be increased/decreased by changing the value.


#

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


The image below is a placeholder, and can be swapped out by changing the src="..." value. The image has a max-width value of 450px, but this can be increased/decreased by changing the value.


#

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


The image below is a placeholder, and can be swapped out by changing the src="..." value. The image has a max-width value of 450px, but this can be increased/decreased by changing the value.


#

This is a large subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline.

It doesn't have to be anything major - anything will do!

This is an example subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This is an example subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This is an example subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This is an example subheadingHere is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This is an example subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

This is an example subheading
Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

The text can even be split into two paragraphs like this!Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!


Call to action

This will be some information - such as an address

Address Line 1

Address Line 2

Post Code


Call to action

Here is a small amount of paragraph text relating to the headline. It doesn't have to be anything major - anything will do!

The text can even be split into two paragraphs like this!Call to action

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nazwy i adresu firmy, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator konkursu. Z Inspektorem Danych Osobowych z ramienia Organizatora można kontaktować się za pośrednictwem adresu [email protected]